Semalt: SEO vs PPC vs SMM


Mazmuny

 1. SEO, PPC we SMM düşünmek
 2. SEO vs PPC vs SMM: Bir seredişde
 3. Seredilmeli zatlar
 4. Semalt nämäniň dogrydygyny düşündirýär - SEO, PPC ýa-da SMM?
SERP-lerde (Gözleg motorynyň netijeler sahypalary) birinji derejäni almak ugrundaky göreş günsaýyn güýçlenýär. Bir adam ýa-da gurama tehnologiýa taýdan ökde bolsa-da, gözleg motorlarynyň sanawyny ýokarlandyrmak öňkülerinden has kyn.

Sanly marketing kompaniýalary/web ussatlary/we web sahypalaryny mahabatlandyrmak bilen baglanyşykly her bir adam, maksatly diňleýjileriniň ünsüni özüne çekmek üçin köplenç täze we mümkin strategiýalary düzýärler.

Muňa garamazdan, her kim islenýän netijäni alyp bilmeýär. Adamlar, bäsdeşleri üçin işleýän käbir sanly marketing strategiýalarynyň özleri üçin işlemeýändiginden zeýrenýärler.

Bolýar Semalt munuň näme üçin bolýandygyny tapdy. Munuň esasy sebäbi, müşderiniň maksatlaryny göz öňünde tutman strategiýalary durmuşa geçirmekdir. Bäsdeşiňiz üçin netijeleri getirýän meýilnama ýa-da çemeleşme, size şunuň ýaly üstünlik getirip bilmez ýa-da bolmaz.

Anotherene bir möhüm sebäp, SEO, PPC, SMM we beýleki sanly marketing çemeleşmelerine dogry düşünmezlikdir. Olara has gowy düşünmäge kömek etmek üçin aşakda Sanly marketingiň iň gowy 3 çemeleşmesini jikme-jik deňeşdirmek görkezilýär.

SEO, PPC we SMM düşünmek

SEO, PPC we SMM gözleg motory optimizasiýasy, bir gezek basmak üçin töleg we sosial media marketinginiň gysgaldylan sözleri. Şeýle hem bular onlaýn traffigi we pul sürmek bilen meşhurdyr. Geliň, olara ýeke-ýekeden düşüneliň.
 1. SEO (Gözleg motory optimizasiýasy)
  SEO maksat, web sahypasyny ýokarda ýa-da iň bolmanda gözleg netijeleriniň birinji sahypasynda ýerleşdirmek üçin kellä gelen ilkinji termin. SEO, web sahypasynyň gözleg motorynyň reýtingini gowulandyrmak, görnükliligini ýokarlandyrmak we oňa has köp traffik sürmek üçin çemeleşme.

  SEO web sahypalaryny optimizirlemek, dürli ugurlara açar sözleri goşmak, dürli enjamlara ýükleniş tizligini ýokarlandyrmak we başga-da köp zady öz içine alýar.

  SEO-optimizirlenen web sahypasynyň iň soňky SEO usullary boýunça optimallaşdyrylmadyk web sahypasy bilen deňeşdirilende hemişe artykmaçlykdygyny aňladýar.

  Web sahypasyny optimizirlemek üçin köplenç ulanylýan SEO usullary:

  • Sahypada SEO
  Sahypadaky SEO, SERP-lerde has gowy pozisiýa almak üçin web sahypaňyzy optimizirlemekde ulanýan ilkinji usulyňyzdyr. Web sahypalarynda, Ady belliklerinde, Meta belliklerinde, Meta beýanynda, Alt tekstinde we beýleki ýerlerde açar sözleriň strategiki ýerleşdirilmegini öz içine alýar.
  • Sahypadan daşary SEO
  Bu optimizasiýa usuly beýleki web sahypalaryndan baglanyşyklary almagy öz içine alýar. Sahypadan daşary SEO birneme kyn we tejribe talap edýär. Bu usuly üstünlikli durmuşa geçirmek üçin, degişli we ýokary derejeli web sahypalaryndan arka baglanyşyklary almak gaty möhümdir.
  • Ak şapka SEO
  Bu usul, web sahypasynyň reýtingini ýokarlandyrmagyň etiki usullaryny öz içine alýar. Optimizasiýa gözleg motorlary tarapyndan kesgitlenen iň soňky düzgünlere we düzgünlere laýyk gelýär.
  Bu SEO usuly boýunça esasy üns ulanyjynyň tejribesini ýokarlandyrmak, web sahypasyny täsirli etmek, gereksiz mahabatlary aýyrmak we web sahypasynyň tizligini ýokarlandyrmak. Bu usullar haýal, ýöne uzak dowam edip biljek netijeleri getirýär.
  • Gara şlýapa SEO
  Adyndan bir web sahypasynyň has ýokary derejä çykmagyna kömek etmegiň etiki usullaryny öz içine alýan bir düşünje alan bolmagyňyz mümkin. Gözleg motorlarynyň we hünärmenleriniň köpüsi bu usullary gadryny bilmeýärler, sebäbi gözleg motorlary tarapyndan kesgitlenen düzgünlere we düzgünlere laýyk gelmeýär.

  “Black Hat SEO” usullaryny ulanmak bilen optimallaşdyrylan web sahypalary, diňe bir pes ulanyjy tejribesini üpjün etmän, eýsem mazmuny nädogry görkezýär. Bu usullar çalt netijeleri berip biler, ýöne belli bir wagtdan soň jerime ýa-da gözleg motorlaryndan gadaganlygy özüne çekýär.
 2. PPC (Bir gezek basmak üçin töleg)

  PPC ýa-da bir gezek basmak üçin töleg, onlaýn mahabatyň usulydyr, onda mahabat berijiler onlaýn mahabatlaryna edilen her gezek basylanda töleg tölemeli.

  PPC mahabatlarynyň dürli görnüşleri bar, ýöne iň köp ýaýranlary gözleg netijelerinde ýa-da SEM-de tölegli mahabatlar (Gözleg motory marketingi). Bu mahabatlar adamlar bir zat gözlemek üçin gözleg motorlaryndan kömek alanda ýüze çykýar.

  PPC mahabat berijilere gözleg motorynda maglumatlar, önümler ýa-da hyzmatlar gözlän mahaly mahabat berijileri görkezmäge mümkinçilik berýär.

  Mysal üçin, kimdir biri Google-da "erkekler üçin trimmer" gözlegine başlasa, ilkinji dört netije PPC mahabatydyr.

  PPC SEO-dan garaşyşyňyz ýaly netijeleri berýär. Ikisiniň arasyndaky esasy tapawut, PPC-de gözleg netijeleriniň başynda peýda bolany üçin tölemeli, SEO-da beýle däl.

  DHK-nyň artykmaçlyklary

  PPC-iň köp artykmaçlyklaryndan mahabat berijiler aşakdakylary iň özüne çekiji hasaplaýarlar:
  • Mahabatyň bu görnüşinde mahabat berijiler diňe kimdir biri öz mahabatlaryna bassa, tölemeli. Şol sebäpli kärhanalaryň köpüsi beýleki mahabat görnüşlerinden PPC-ni has gowy görýärler.
  • PPC derrew netijeleri getirýär. Mahabat berijiniň gözleg netijeleriniň başynda peýda bolmagy üçin birnäçe hepde ýa-da birnäçe gün garaşmagyň zerurlygy ýok diýmekdir.
  • PPC web sahypasynyň reýtingini ýokarlandyrýarka, görnükliligi ýokarlanýar we has köp traffigi özüne çekýär.
  • PPC mahabat kampaniýasy mahabat berijilere has köp gözegçilik edýär. Web sahypaňyz üçin “Bir gezek basmak üçin töleg” mahabat kampaniýasyny alyp barýan bolsaňyz, mahabatlary býudjetiňize, geografiki ýerleşişiňize we günüňize görä düzüp bilersiňiz.
  Bellik: PPC bilen seresap bolmaly. Gysga möhletli we uzak möhletli täsirlerini göz öňünde tutuň, ýogsam, PPC kampaniýasy gutarandan soň iň oňat netijeleri alyp bilmersiňiz.
 3. SMM (Sosial media marketing)

  SMM, beýlekiler bilen bir hatarda Twitter, Facebook we LinkedIn ýaly sosial media kanallary arkaly web sahypalaryny tanatmagyň usulydyr. Mahabat berijiler SMM bilen artykmaçlyk edýärler, sebäbi köp sanly sosial media ulanyjylaryny aňsatlyk bilen nyşana alyp bilerler.

  Häzirki wagtda has köp mahabat beriji sosial media kanallaryna ýüzlenýär, sebäbi häzirki döwrüň sarp edijileriniň iň köp gatnaşýan ýeri. Diňe bu däl, köp hünärmenler Sanly marketingiň geljeginiň Sosial Mediýa bolandygyna ynanýarlar.

  Tölegli sosial media marketing has täsirli we has köp netije berýär. SMM arkaly edilen mahabat PPC ýalydyr. Köp faktorlar meňzeş, meselem:
  • PPC we SMM ikisi hem gözleg deňlemelerinde ulanyjylaryň özüni alyp barş meýillerini goşýar.
  • SMM-de we PPC-de, mahabat berijiler diňe kimdir biri öz mahabatlaryna basanlarynda tölemeli.
  • Mahabat beriji SMM we PPC arkaly derrew netijeleri alýar (has görnüklilik, traffigiň köpelmegi, has ýokary öwrülişik we başgalar).
  Pozitiwler bilen birlikde SMM we PPC-iň negatiwleri hem meňzeýär. Hawa, tölegli SMM kampaniýaňyz gutaranda ýakymly netijeler ýitip biler.

  Soňky döwürde SMM kampaniýalary gaty meşhur boldy, sebäbi getirýän netijeleri çalt, täsirli we mahabat berijileriň garaşyşlaryna görä.

SEO vs PPC vs SMM: Bir seredişde


Seredilmeli zatlar

Bilermenler Semalt Web sahypaňyzy has ýokary derejelendirmek üçin organiki ýa-da tölegli usuly saýlamazdan ozal aşakdaky zatlary göz öňünde tutmalydygyňyzy düşündirýär:
 • Býudjet
Ilki bilen göz öňünde tutmaly zat, býudjetiňiz, sahypaňyzyň görnükliligini, traffigini we beýleki zatlary gowulaşdyrmak üçin näçeräk sarp edip bilersiňiz.

Kiçijik ýa-da orta göwrümli iş alyp barýan bolsaňyz, hiç hili netije bermeýän manysyz tehnikalara maýa goýmaly dälsiňiz. Şeýle hem, düşünmeýän usullaryňyza pul ýitirmeli däl.

Uly mahabat býudjeti bilen uly bir iş alyp barsaňyz, täze we girdejili usullar bilen synag edip bilersiňiz.
 • Dowamlylygy
Býudjetiňizi gutaranyňyzdan soň, bu hyzmatlaryň dowamlylygyny kesgitlemeli. Organiki çemeleşmeler netijeleri getirmek üçin wagt talap edýärkä, bu hyzmatlar uzak wagtlap işe alynýar.

Beýleki tarapdan, tölegli hyzmatlar derrew netijeleri berýär. Tölegli çemeleşmeler bilen netijeleriň başda bolşy ýaly çalt ýitip biljekdigini hemişe ýatda saklamaly bir zat.
 • Gysga möhletli ýa-da uzak möhletli netijeler
Gysga möhletli ýa-da uzak möhletli netijeleri isleýändigiňizi anyklaň. Täze gelen bolsaňyz, organiki we tölegli çemeleşmeleriň netijelerini bilýän bolsaňyz, PPC ýa-da SEM ýaly tölegli usullara jedel edip, sahypaňyzyň görnükliligini we traffigini ýokarlandyrmaly.

Uzak möhletli we durnukly netijeleri isleýän bolsaňyz, açar sözleriň strategiki ýerleşdirilmegi, ulanyjy tejribesini ýokarlandyrmak, sahypanyň ýük tizligini ýokarlandyrmak we başgalar ýaly SEO usullaryna gidip bilersiňiz.
 • Bäsdeşleriňizi derňäň
Tehnologiýany gutarmak üçin bäsdeşiňiziň çemeleşmesini gözläp we analiz edip bilersiňiz. Muny etmekde hiç hili ýalňyşlyk ýok.

Bäsdeşleriňiziň çykdajylary, açar sözleri we çemeleşmeleri barada düşünje alarsyňyz. Şeýle etmek bilen, býudjetiňizi ugrukdyrmak üçin bir ugur alarsyňyz we jübiňize zyýan bermezden täsirli mahabat usuly bilen gutarsyňyz.
 • Semalt nämäniň dogrydygyny düşündirýär - SEO, PPC ýa-da SMM?
Semalt hünärmenleri muňa ýönekeý jogap beriň - üç çemeleşmäniň hemmesi dogry. Işewürlik bilen meşgullanýan wagtyňyz çalt we uzak möhletli netijeleri talap edersiňiz.

PPC we SMM ýaly tölegli çemeleşmelere baranyňyzda ilki bilen SEO ýaly organiki usullara baranyňyzda mümkindir. “Black Hat SEO” usullaryny terk etseňiz, has ýokary dereje almak, traffigiň köpelmegi we has köp girdeji almak üçin hemmesi zerurdyr.

Organiki (SEO) we tölegli (PPC we SMM) çemeleşmeleriň zerurdygyny bilseňiz, indiki etmeli işiňiz, olary netijeli ulanmagyň ýoluny tapmak.

Web sahypasynyň eýeleriniň köpüsine tölegli we organiki usullary garyşdyrmak we ýetip boljak strategiýany düzmek kyn düşýär. Şeýlelik bilen, pudak hünärmeniniň hyzmatlaryny hakyna tutmak iň gowusydyr Semalt, islendik web sahypasyny iň oňat görnüşde tanatmak üçin köp ýyllyk tejribesi we ýokary hünärli işçi güýji bar.

send email